پودرهای میکرو الماس

کوچکپودرهای الماس/ پودرهای نانو الماس

پودرهای میکرو الماس

QPM


پودر میکرو الماس پلی کریستالی Qual Diamond QPD با روش انفجار-سنتز سنتز می شود و سپس با فناوری اصلاح سطح پیشرفته Qual Diamond پردازش می شود.

QPM


پودر ریز الماس پلی کریستالی Qual Diamond QPH با روش فشار بالا و دمای بالا سنتز می شود و سپس با فناوری اصلاح سطح پیشرفته Qual Diamond پردازش می شود.

QRM

پودر الماس ریز گرد تک کریستالی Qual Diamond دارای لبه‌های زاویه‌دار کمتری است و با فناوری اصلاح سطح پیشرفته Qual Diamond برای پوشش دقیق درمان می‌شود.

QMM

پودر ریز الماس تک کریستالی Qual Diamond QMM با روش فشار بالا و دمای بالا سنتز می شود و سپس با فناوری اصلاح سطح پیشرفته Qual Diamond پردازش می شود.ایده آل برای پرداخت دقیق مواد در مقیاس های Mohs.